در این مرحله مشخصات شما ثبت شده است و تحت بررسی قرار گرفته است. برای پرداخت هزینه خدمات ثبت نام صحیح با شانس قبولی بالا (اطلاعات بیشتر) از لیست ایمیل های پرداخت نشده، ایمیل مرتبط را انتخاب نمایید و پرداخت خود را تکمیل کنید.

برای پرداخت باید وارد شوید.

پس از پرداخت، صفحه ی حساب من را برای تایید مراحل ثبت نام، بررسی کنید.