نوشته‌ها

سالها پس از تصویب قوانین برابری حقوقی بین سیاهان و سفیدپوستان آمریکا همچنان فرهنگ تبعیذ نژادی در آمریکا رواج داشت و همچنان سیاه پوستان زندگی عادی نداشتند. جنبش های اعتراضی بسیاری شکل گرفت. لنگستن هیوز یکی از شاعران مبارز و برجسته ی این جنبش ها اشعار زیبایی در این باره سرود. توجه شما را به یکی از شعرهایش جلب میکنم، ترجمه ی احمد شاملو بنام بگذار این وطن دوباره وطن شود.

hughes314

ادامه مطلب …